Belangrijkste conclusies
van het openbaar ministerie

Fiscaal recht

Algemeen

De vraag of de belastingheffende overheid bij het vestigen van een belasting ten laste van de eigenaar of de zakelijk gerechtigde van een onroerend goed een derde is in de zin van artikel 1 Hypotheekwet, Cass. 14 mei 2020, F.18.0162.N;

De vraag of de fiscale rechter gebonden is door hetgeen door de strafrechter is beslist ter zake de toelaatbaarheid van het overgelegde bewijsmateriaal, Cass. 11 juni 2020, F.19.0022.N;

Het begrip veinzing in fiscale zaken, Cass. 25 juni 2020, F.19.0052.N;

Het recht van toegang voor de belastingplichtige tot enerzijds de stukken in het fiscaal dossier die afkomstig zijn uit een strafdossier en anderzijds het gehele strafdossier waaruit de stukken afkomstig zijn, Cass. 25 september 2020, C.17.0561.N;

La question de savoir si le juge fiscal est lié par les motifs de droit sur lesquels l’administration s'est fondée pour établir l'impôt, Cass. 25 septembre 2020, F.18.0003.N;

De vraag of de fiscale rechter gebonden is door de juridische gronden waarop het bestuur zich bij het vestigen van de aanslag baseerde, Cass. 25 september 2020, F.19.0066.N.

Inkomstenbelasting

De vraag of een vaste vertegenwoordiger een gelijksoortige functie in de zin van artikel 32, eerste lid, 1° WIB92 uitoefent in de bestuurde vennootschap, Cass. 23 januari 2020, F.18.0079.N;

Een subsidiaire aanslag kan niet gevestigd worden op een hogere belastbare basis dan de initiële aanslag, Cass. 23 januari 2020, F.18.0103.N;

De aftrekbaarheid als beroepskost van de interest van een lening die door een vennootschap werd aangegaan voor de financiering van een kapitaalvermindering of dividenduitkering, Cass. 19 maart 2020, F.19.0025.N;

De vraag of een sociale werkplaats die tewerkstelling organiseert voor moeilijk bemiddelbare werkzoekenden te beschouwen is als een soortgelijke weldadigheidsinstelling die kan genieten van vrijstelling van onroerende voorheffing, Cass. 19 maart 2020, F.19.0045.N;

De waardering van zelf geproduceerde actiefbestanddelen, Cass. 25 juni 2020, F.19.0007.N;

De toepassing van de 75% aftrekbeperking van artikel 66, § 1, WIB92 op het gedeelte van de autokosten dat betrekking heeft op het privégebruik door een werknemer, Cass. 25 juni 2020, F.18.0116.N;

De verenigbaarheid van het aftrekverbod van artikel 207, tweede lid, WIB92 met artikel 4, eerste lid van de Moeder-Dochterrichtlijn, Cass. 25 september 2020, F.19.0056.N;

De toepassing van het aftrekverbod van artikel 53, 6° WIB92 op de door de Europese Commissie krachtens artikel 23, lid 2, a), Verordening 1/2003 opgelegde geldboeten wegens een inbreuk op artikel 81 of 82 EG-Verdrag, Cass. 4 december 2020, F.19.0126.N.

Belasting over de toegevoegde waarde

De voorwaarden waaronder een bestuurder hoofdelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor de btw-schuld van de vennootschap, Cass. 13 februari 2020, F.19.0013.N.

Successierechten

Ter zake van kleine nalatenschappen miskent de rechter de in artikel 4, derde lid, Wet 16 mei 1900, vastgelegde orde van voorrang wanneer hij aan die bepaling een voorwaarde toevoegt die hierin niet is vervat, Cass. 3 januari 2020, C.18.0477.F;

De omvang van de bewijslast van de erfopvolgers inzake het bestaan en het bedrag van een schuld wanneer de fiscus op aannemelijke wijze aanvoert dat de schuld voor het overlijden reeds kan zijn terugbetaald, Cass. 23 januari 2020, F.16.0140.N;

De vraag of artikel 17 Wetboek Successierechten geen schending oplevert van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel door niet in een vermindering van de in België verschuldigde erfbelasting te voorzien voor roerende goederen die in het buitenland gelegen zijn en aldaar worden belast, Cass. 13 februari 2020, F.18.0141.N.

Gemeente-, provincie- en plaatselijke belastingen

De vraag of wooncontainers onroerende goederen zijn die aan een gemeentelijke leegstandheffing op woningen en gebouwen onderhevig zijn, Cass. 14 mei 2020, F.18.0164.N.

Andere conclusies in fiscaal recht

De verdeling van de bewijslast bij de toepassing van het gewone dan wel het verlaagd tarief van de milieuheffing van het Vlaams Gewest voorzien in artikel 47 Afvalstoffendecreet, Cass. 2 januari 2020, C.13.0363.N;

Met betrekking tot de vaststelling van het bedrag van het registratierecht in het Waals Gewest, vormt de verkrijging van een onverdeeld aandeel, als gevolg van de uitvoering van de wil van de wetgever, geen conventionele verkrijging, ook al vond die verkrijging plaats bij minnelijke overdracht, Cass. 13 maart 2020, F.17.0109.F;

De vraag wat dient te worden begrepen onder het begrip “motorvoertuigen en samengestelde voertuigen gebruikt voor het vervoer van goederen over de weg” in artikel 5, § 1, 1° WIGB, Cass. 25 september 2020, F.18.0170.N.