Belangrijkste conclusies
van het openbaar ministerie

Publiek en
administratief recht

Algemeen

De mogelijkheid voor de rechter om een bestuurshandeling, die niet meer voor nietigverklaring vatbaar is, buiten toepassing te laten op grond van artikel 159 Grondwet, Cass. 9 januari 2020, C.18.0146.N ;

De beoordeling van de laattijdigheid van een uitvoeringsbesluit indien de wettelijke bepaling geen termijn voor uitvoering bevat, Cass. 12 maart 2020, C.18.0383.N;

De vraag of de opsomming van gewichtige feiten eigen aan de persoon een exhaustieve lijst is, Cass. 27 april 2020, C.19.0487.N.

Raad van State

Het conflict van attributie indien een cassatieberoep gericht is tegen de motieven met betrekking tot een verzoek tot verduidelijking in de zin van artikel 35/1 Wet Raad van State, Cass. 27 november 2020, C.17.0010.N;

De invloed van de omstandigheid dat de nietigverklaring van een voor de Raad van State aangevochten rechtshandeling een weerslag heeft of kan hebben op enig burgerlijk of politiek recht of op de uitoefening ervan, op de bevoegdheid van de Raad van State, Cass. 27 november 2020, C.17.0114.N;

Het beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State gericht tegen een weigeringsbeslissing van het bevoegde paritair comité met betrekking tot een toetredingsplan voor het invoeren van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen betreft geen individueel geschil betreffende de toepassing van collectieve arbeidsovereenkomsten zoals bedoeld in artikel 578, 3°, Gerechtelijk Wetboek, Cass. 27 november 2020, C.17.0303.N.

Andere conclusies in administratief recht

Wie mag zich inschrijven op het adres van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn overeenkomstig artikel 1, § 2, vijfde lid, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten, Cass. 12 oktober 2020, S.19.0065.F.