Belangrijke kennisgeving - Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

De teksten en inlichtingen op de internetsite van het Hof van Cassatie worden gratis ter beschikking gesteld ter informatie van het publiek.

De gebruiker mag de verstrekte informatie niet beschouwen als juridisch advies of als een equivalent van individueel juridisch advies en mag er zich als dusdanig niet op baseren.

De gegevens op deze site (links inbegrepen) worden geacht correct te zijn op het ogenblik dat ze gepubliceerd worden, onverminderd het bijzondere voorbehoud dat bij individuele teksten is geplaatst. Zij kunnen na verloop van tijd onnauwkeurig worden of verouderd zijn. Het gebruik is op eigen risico. Omtrent de kwaliteit, juistheid of volledigheid van welke inlichting ook op deze website wordt geen garantie gegeven.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

Het Hof van Cassatie kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Verveelvoudiging van de inlichtingen en teksten van deze site is toegestaan, mits bronvermelding. De aandacht wordt erop gevestigd dat sommige van deze inlichtingen en teksten onder de bescherming van een intellectueel eigendomsrecht kunnen vallen, met name het auteursrecht.

Het maken van links naar de pagina's van deze site is toegestaan mits:

  • de browser geen andere informatie bevat dan de sitepagina waarnaar wordt verwezen en het adres ervan;

  • de op deze site verstrekte gegevens niet worden gewijzigd.